Đội ngũ giảng viên

Lãnh đạo khoa

 • ThS. Nguyễn Quốc Lâm
 • Chức vụ: Trưởng khoa
 • Học vị: Thạc sĩ
 • Chức vụ Kiêm nhiệm: Giảng viên, thành viên Hội đồng Khoa
 • Email: nqlamdn@gmail.com
 • CN. Trương Văn Tâm
 • Chức vụ: Trợ lý Trưởng khoa Xây dựng
 • Học vị: Cử nhân
 • Chức vụ Kiêm nhiệm: Giáo vụ Khoa Xây dựng
 • Email: truongvantam@duytan.edu.vn, tamkhoaxddhdt@gmail.com

Bộ môn Kỹ thuật Cơ sở

 • TS. Trần Thu Hiền
 • Chức vụ: Trưởng Bộ môn Kỹ thuật Cơ sở
 • Học vị: Tiến sỹ
 • Email: tranthuhien197@gmail.com
 • TS. Trần Xuân Linh
 • Chức vụ: Cán bộ Nghiên cứu - Viện NCPTCN Cao
 • Học vị: TS
 • Chức vụ Kiêm nhiệm: Giảng viên
 • Email: tranxuanlinh@dtu.edu.vn
 • KS. Lê Văn Châu
 • Chức vụ: Chuyên Viên phòng Thí nghiệm
 • Học vị: Kỹ sư
 • Chức vụ Kiêm nhiệm: Giảng viên kiêm nhiệm
 • Email: levanchau57@gmail.com

Bộ môn Cầu đường

 • TS . Nguyễn Văn Châu
 • Chức vụ: Cán bộ nghiên cứu
 • Học vị: Tiến sĩ
 • Chức vụ Kiêm nhiệm: Giảng Viên
 • TS. Trần Văn Đức
 • Chức vụ: Trưởng bộ môn CSU - Khoa Đào tạo Quốc Tế
 • Học vị: Tiến sĩ
 • Chức vụ Kiêm nhiệm: Giảng Viên khoa Xây dựng
 • Ths. Vũ Văn Nhân
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Học vị: Thạc sĩ
 • Email: vannhanKXD@gmail.com

Bộ môn Công nghệ Xây dựng

 • Ths. Phạm Quang Nhật
 • Chức vụ: Trưởng Bộ môn Công nghệ Xây dựng
 • Học vị: Thạc sĩ
 • Chức vụ Kiêm nhiệm: Thành viên Hội đồng Khoa
 • Email: nhat94@gmail.com
 • TS. Phạm Phú Anh Huy
 • Chức vụ: Phó hiệu trưởng trường Công nghệ
 • Học vị: Tiến Sỹ - Năm 2022 - Đài Loan
 • Chức vụ Kiêm nhiệm: Giảng viên khoa Xây dựng
 • Email: Phampanhhuy@duytan.edtu.vn, anhhuy2006@gmail.com
 • TS. Huỳnh Thanh Cảnh
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Học vị: Tiến sĩ
 • Chức vụ Kiêm nhiệm: Thành viên Hội đồng Khoa, Cán bộ Nghiên cứu - Viện NCPT CNC
 • Email: huynhthanhcanh@duytan.edu.vn
 • ThS. Nguyễn Quốc Lâm
 • Chức vụ: Phó trưởng khoa
 • Học vị: Thạc sỹ
 • Chức vụ Kiêm nhiệm: Giảng Viên kiêm thành viên hội đồng khoa
 • Email: nqlamdn@gmail.com
 • TS. Hoàng Nhật Đức
 • Chức vụ: Cán bộ Nghiên cứu - Viện NCPTCN Cao
 • Học vị: TS
 • Chức vụ Kiêm nhiệm: Giảng viên
 • Email: hoangnhatduc@dtu.edu.vn
 • Ths.NCS. Trần Thanh Việt
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Học vị: Ths.NCS
 • Chức vụ Kiêm nhiệm: Thành viên hội đồng khoa học
 • Email: ttviet05@gmail.com
 • ThS. Nguyễn Thị Bích Thủy
 • Chức vụ: Giảng Viên
 • Học vị: ThS
 • Chức vụ Kiêm nhiệm: Bí thư đoàn khoa - Phó Bì thư chi bộ khối Kỹ thuật
 • Email: bichthuydtu@gmail.com