Đội ngũ giảng viên

Lãnh đạo khoa

  • CN. Trương Văn Tâm
  • Chức vụ: Trợ lý Trưởng khoa
  • Học vị: Cử nhân
  • Chức vụ Kiêm nhiệm: Giáo vụ Khoa
  • Email: tamkhoaxddhdt@gmail.com
  • Địa chỉ: 334/5 Nguyễn Văn Linh - TP Đà Nẵng
  • Số điện thoại: 0914057142