Đội ngũ giảng viên

Bộ môn Kỹ thuật Cơ sở

  • TS. Trần Xuân Linh
  • Chức vụ: Cán bộ Nghiên cứu - Viện NCPTCN Cao
  • Học vị: TS
  • Chức vụ Kiêm nhiệm: Giảng viên
  • Email: tranxuanlinh@dtu.edu.vn
  • Địa chỉ: Phòng 202 - Số 03 Quang Trung

Học vị: Tiến sĩ; Năm: 2015

Chuyên nghành: Cơ học kết cấu tại đại học giao thông đường sắt Moscow, Liên Bang Nga.

Lĩnh vực nghiên cứu: Tương tác giữa các kết cấu vỏ giao nhau của công trình ngầm với môi trường đất xung quanh.

Ngoại ngữ: Nga, Anh.

  1. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

07/2016 đến nay: Cán bộ nghiên cứu – Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ cao - Giảng viên Khoa Xây dựng,  Đại học Duy Tân, Đà Nẵng.

  1. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU CHI TIẾT:

- Tính toán mô phỏng kết cấu các vỏ giao nhau tính đến các dạng phi tuyến khác nhau.

- Tương tác một chiều giữa công trình ngầm và đất.

- Tính toán phi tuyến kết cấu hầm, nhà ga tàu điện ngầm…

  1. CÁC XUẤT BẢN:

[13] Kositsyn S.B., Trần Xuân Linh. Phân tích trạng thái ứng suất biến dạng của vỏ thùng chứa dầu ngầm trong trường hợp phi tuyến hình học và phi tuyến vật lý / MADI, 2015 (Косицын, С.Б. Анализ напряженно-деформированного состояния оболочек подземного бензохранилища с учетом геометрической и физической нелинейностей [Текст] / С.Б. Косицын, Чан Суан Линь // Тезисы доклада 73 Научно-методической и научно-исследовательской конференции МАДГТУ (МАДИ). 02 февраля – 07 февраля 2015 г., М.: МАДИ, 2015 – С. 36 – 37.)

[12] Kositsyn S.B., Trần Xuân Linh. Phân tích số trạng thái ứng suất biến dạng của các vỏ hình trụ trực giao không tính đến và tính đến tương tác một chiều giữa chúng và đất / International Journal for Computational Civil and Structural Engineering. – 2014. – Volume 10. – Issue 1. – P. 72 – 78. (Косицын, С.Б. Численный анализ напряженно-деформированного состояния ортогонально пересекающихся цилиндрических оболочек без учета и с учетом их одностороннего взаимодействия с окружающим массивом грунта [Текст] / С.Б. Косицын, Чан Суан Линь // International Journal for Computational Civil and Structural Engineering. – 2014. – Volume 10. – Issue 1. – С. 72 – 78.)

[11] Frolovski U.K., Kositsyn S.B., Zaisev A.A., Trần Xuân Linh. Tính toán trạng thái ứng suất biến dạng của nền đất và ống cấp thoát nước vùng Dema – Ufa Kuibysevski / Các vấn đề hiện nay trong thiết kế, xây dựng và sử dụng đường sắt. – Moscow. – 2014. (Фроловский, Ю.К. Расчет напряженно-деформированного состояния земляного полотна и трубопровода на перегоне Дема – Уфа Куйбышевской железной дороги [Текст] / Ю.К. Фроловский, С.Б. Косицын, А.А. Зайцев, Чан Суан Линь // Труды XI международной научно-технической конференции. Современные проблемы проектирования, строительства и эксплуатации железнодорожного пути. Москва 3 – 4 апреля. – 2014. – С. 259 – 263.)

[10] Kositsyn S.B., Trần Xuân Linh. Phân tích các mô hình vật liệu trong tính toán vỏ thùng chứa dầu có tính đến biến dạng đàn hồi dẻo và phi tuyến hình học / Cơ giới hóa xây dựng. – № 4(838). – 2014. (Косицын, С.Б. Сравнительный анализ различных моделей материала применительно к расчетам оболочки железнодорожной цистерны с учетом упругопластических деформаций и геометрической нелинейности [Текст] / С.Б. Косицын, Чан Суан Линь // Механизация строительства. – 2014. – № 4 (838). – С. 12 – 15.)

[9] Kositsyn S.B., Trần Xuân Linh. Phân tích trạng thái ứng suất biến dạng của các vỏ hình trụ giao nhau tương tác với môi trường xung quanh / MADI, 2014. (Косицын, С.Б. Анализ напряженно-деформированного состояния пересекающихся цилиндрических оболочек, взаимодействующих с окружающей средой [Текст] / С.Б. Косицын, Чан Суан Линь // Тезисы доклада 72 Научно-методической и научно-исследовательской конференции МАДГТУ (МАДИ). 29 января – 06 февраля 2014 г., М.: МАДИ, 2014 – С. 38 – 40.)

[8] Kositsyn S.B., Trần Xuân Linh. Phân tích so sánh các mô hình nền đất khác nhau bao quanh vỏ hình trụ có tính đến hiện tượng tương tác một chiều giữa vỏ và đất / International Journal for Computational Civil and Structural Engineering. – 2013. – Volume 9. – Issue 1. – P. 65 – 72. (Косицын, С.Б. Сравнительный анализ различных моделей грунтового основания, окружающего цилиндрическую оболочку, с учетом возможности его отлипания от оболочки [Текст] / С.Б. Косицын, Чан Суан Линь // International Journal for Computational Civil and Structural Engineering. – 2013. – Volume 9. – Issue 1. – С. 65 – 72.)

[7] Kositsyn S.B., Trần Xuân Linh. Phân tích ứng dụng của các mô hình vật liệu khác nhau trong tính toán vỏ thùng chứa dầu tính đến biến dạng đàn hồi dẻo và phi tuyến hình học / MADI. – 2013 (Косицын, С.Б. Анализ применения различных моделей материала в расчетах оболочки железнодорожной цистерны при упруго-пластических деформациях с учетом геометрической нелинейности [Текст] / С.Б. Косицын, Чан Суан Линь // Тезисы доклада 71 Научно-методической и научно-исследовательской конференции МАДГТУ (МАДИ). 29 января – 07 февраля 2013 г., М.: МАДИ, 2013 – С. 23 – 24.)

[6] Kositsyn S.B., Trần Xuân Linh. Phân tích trạng thái ứng suất biến dạng của các vỏ hình trụ giao nhau khi biến dạng là đàn hồi dẻo và có tính đến phi tuyến hình học / Tạp chí phân tích tổng quan và khoa học kỹ thuật “Cơ học kết cấu các công trình xây dựng”. – 2013. – № 1. (Косицын, С.Б. Анализ напряженно-деформированного состояния пересекающихся цилиндрических оболочек при упруго-пластических деформациях с учетом геометрической нелинейности [Текст] / С.Б. Косицын, Чан Суан Линь // Строительная механика инженерных конструкций и сооружений. – Обзорно-аналитический и научно-технический журнал. – 2013. – № 1. – С. 3 – 9.)

[5] Trần Xuân Linh. Đánh giá kích thước khối đất trong tính toán các công trình ngầm theo mô hình không gian dựa trên các điều kiện tắt dần của trạng thái ứng suất biến dạng / Tạp chí phân tích tổng quan và khoa học kỹ thuật “Cơ học kết cấu các công trình xây dựng”. – 2013. – № 4. (Чан Суан Линь. Оценка размеров массива грунта, задаваемого при пространственных расчетах подземных сооружений, исходя из условий затухания его напряженно-деформированного состояния [Текст] / Чан Суан Линь // Строительная механика инженерных конструкций и сооружений. – Обзорно-аналитический и научно-технический журнал. – 2013. – № 4. – С. 41 – 43.)

[4] Kositsyn S.B., Trần Xuân Linh. Phân tích trạng thái ứng suất biến dạng của vỏ ngầm giao nhau tính đến khả năng tách vỏ khỏi khối đất / Hệ thống công trình. – RUDN. – 2013. (Косицын, С.Б. Анализ напряженно-деформированного состояния пересекающихся цилиндрических оболочек, расположенных под землей, с учетом возможности их отлипания от грунта [Текст] / С.Б. Косицын, Чан Суан Линь // Труды VI Международной научно-практической конференции «Инженерные системы – 2013», Москва, 24 – 26 апреля 2013 г., М.: РУДН, 2013. – С. 30 – 35.)

[3] Kositsyn S.B., Trần Xuân Linh. Tính toán vỏ hầm giao nhau tính đến phi tuyến hình học và phi tuyến vật lý của đất / Công trình giao thông. – № 5. – 2013. (Косицын, С.Б. К расчету пересекающихся оболочек тоннельных обделок с учетом геометрической и физической нелинейностей окружающих грунтов [Текст] / С.Б. Косицын, Чан Суан Линь // Сборник трудов. – Инженерные сооружения на транспорте. – Выпуск 5. – 2013. – С. 109 – 113.)

[2] Kositsyn S.B., Trần Xuân Linh. Phân tích độ dày của lưới phần tử hữu hạn để đánh giá hiệu ứng biên trong tính toán các vỏ hình trụ / Công trình giao thông. – № 4. – 2012. (Косицын, С.Б. Сравнительный анализ густоты сетки конечных элементов для оценки краевых эффектов в цилиндрических оболочках [Текст] / С.Б. Косицын, Чан Суан Линь // Сборник трудов. – Инженерные сооружения на транспорте. – Выпуск 4. – 2012. – С. 121 – 124.)

[1] Kositsyn S.B., Trần Xuân Linh. Phân tích các mô hình tính toán vỏ hình trụ / MIIT. – 2012. (Косицын, С.Б. Сравнительный анализ различных моделей расчета цилиндрических оболочек [Текст] / С.Б. Косицын, Чан Суан Линь // Труды научно-практической конференции «Неделя науки – 2012». «Наука МИИТа – транспорту». – М.: МИИТ, 2012. С. II-46 – II-47.).