Đội ngũ giảng viên

Bộ môn Công nghệ Xây dựng

Học vị: Thạc sĩ ; năm: 2015;

Chuyên ngành: Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp tại Đại học Kiến Trúc Hà Nội

(http://www.hau.edu.vn/)

Lĩnh vực nghiên cứu: Tính toán & Thực nghiệm kết cấu bê tông cốt thép, kết cấu bê tông ứng lực trước.

Ngoại ngữ: Anh.

Môn học giảng dạy: Kết cấu bê tông cốt thép, đồ án kết cấu bê tông cốt thép, đồ án kết cấu nhà bê tông cốt thép, đồ án CDIO.

 

  1. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

10/2012 - nay: Khoa Xây dựng, Đại học Duy Tân.

 

  1. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU CHI TIẾT

 

Kết cấu bê tông cốt thép, kết cấu bê tông ứng lực trước: Tính toán mô phỏng kết cấu phức tạp bằng phương pháp phần tử hữu hạn; Tính toán phi tuyến, phá hủy, hư hỏng của vật liệu và kết cấu; Tính toán ứng xử của kết cấu dưới tải trọng hỏa hoạn (bài toán phi tuyến cơ-nhiệt); Bài toán ổn định, động lực học công trình, động đất.

Thực nghiệm: Các thí nghiệm cơ bản xác định tổn hao ứng suất trong các tao cáp; Các thực nghiệm hiện trường trên kết cấu (kiểm định công trình).

  1. Khảo sát ảnh hưởng tổn hao ứng suất đến khả năng chịu lực dầm bê tông ứng lực trước sử dụng mô hình thực nghiệm. 
  2. Nghiên cứu thực nghiệm để chẩn đoán phá hoại dầm bê tông ứng lực trước dựa trên độ nhạy cảm của các đặc trưng động lực học.

       3. XUẤT BẢN & ĐỀ TÀI

BÀI BÁO, BÁO CÁO HỘI NGHỊ

[2] Lê Cao Vinh. Nghiên cứu thực nghiệm chẩn đoán phá hoại dầm bê tông ứng lực trước dựa trên độ nhạy cảm của các đặc trưng động lực học. Tạp chí Xây dựng Việt Nam số 09/2017, trang 238-245.

[1] Lê Cao Vinh. Nghiên cứu thực nghiệm phân tích ứng xử dầm bê tông ứng lực trước dựa trên tần số dao động. Hội thảo khoa học công nghệ xây dựng tiên tiến hướng đến phát triển bền vững ATCESD lần thứ 3 – 2017 tháng 12/2017 tại ĐH Bách Khoa Đà Nẵng, trang 57-65.

ĐỀ TÀI NCKH

[1] Chủ trì đề tài Nghiên cứu thực nghiệm để chẩn đoán phá hoại dầm bê tông ứng lực trước dựa trên độ nhạy cảm của các đặc trưng động lực học. Đề tài NCKH Cấp trường, thời gian thực hiện từ 2016-2017.