Thông tin thông báo của giảng viên

Lịch bảo vệ Đồ án Nền móng, Thiết kế đường thiết kế cầu, thi công đường, thi công cầu

  • Đăng bởi: duongminhchau
  • Thông báo chung
  • 13/06/2022

TT Mã lớp Tên môn Loại hình Giảng viên Ngày thi Giờ thi Phòng
1 CIE 446 D Đồ Án CDIO PRJ VŨ VĂN NHÂN 15/6/2022 15h00 VP Khoa XD
2 CIE 324 B Đồ Án Nền & Móng PRJ TRƯƠNG HỒNG MINH 8/6/2022 13h30 VP Khoa XD
3 CIE 324 D Đồ Án Nền & Móng PRJ TRƯƠNG HỒNG MINH 13/6/2022 13h30 VP Khoa XD
4 CIE 439 B Đồ Án Thi Công Cầu PRJ NGUYỄN ĐỨC HOÀNG 16/6/2022 13h30 VP Khoa XD
5 CIE 437 B Đồ Án Thi Công Đường PRJ VŨ VĂN NHÂN 23/6/2022 13h30 VP Khoa XD
6 CIE412 B Đồ án TK Hình học đường ô tô PRJ DƯƠNG MINH CHÂU 20/6/2022 13h30 VP Khoa XD

Phát bằng tốt nghiệp
Phan Minh Tiến
Hoạt động ngoại khóa
Truy Tìm Kho báu 2024