Thông tin thông báo của giảng viên

ENG330 2020F Điểm thành phần môn học

  • Đăng bởi: duongminhchau
  • Thông báo chung
  • 09/11/2020

Điều chỉnh điểm thành phần so với kết quả công bố trên lớp.

Mỗi buổi vắng, tính 10/12 điểm;

Sinh viên tự ý bỏ về buổi cuối ngày 10/9 => Vắng.

Điểm cuối cùng đã được upload lên hệ thống mydtu, SV xem điểm tren mydtu.