Quy đinh - Quy chế

Quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ (QC 43) - Bộ GD&ĐT

  • Đăng bởi: Administrator
  • Quy đinh - Quy chế
  • 21/12/2015

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 
 
 

              

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHẾ 

Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT

ngày15tháng 8năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)