Đề tài nghiên cứu khoa học

Phân tích dự báo tai nạn trên đường ô tô hai làn xe, hai chiều theo HSM

  • Đăng bởi: duongminhchau
  • Nghiên cứu khoa học
  • 16/05/2016

  • Giới thiệu Highway Safety Manual

Highway Safety Manual (HSM) “Sổ tay phân tích an toàn giao thông đường bộ” là kết quả nghiên cứu trong nhiều năm của các chuyên gia an toàn giao thông trên toàn thế giới được Hiệp hội những người làm đường và vận tải Mỹ (AASHTO) xuất bản năm 2010. HSM hiện được áp dụng rộng rải ở Mỹ và đang được các chuyên gia về an toàn giao thông đường bộ ở một số nước như Italia, Anh, Newzeland nghiên cứu triển khai.

HSM giới thiệu cách tiếp cận khoa học về phân tích và dự báo tai nạn giao thông, cung cấp các công cụ để tiến hành phân tích an toàn, cho phép lượng hóa tai nạn dọc tuyến như là các hoạt động giao thông, các yếu tố môi trường và chi phí xây dựng. Tuy nhiện HSM (ở phiên bản thứ nhất, 2010) chưa đề cập đến các vấn đề như giáo dục và sát hạch lái xe, tăng cường giám sát việc thực thi luật giao thông, mức độ an toàn của phương tiện, mặc dù các vấn đề này là những vấn đề rất quan trọng trong lĩnh vực phức tạp của an toàn giao thông đường bộ.

Nội dung của HSM gồm 4 phần, được kết cấu thành 17 chương.

Phần A - “Giới thiệu, các yếu tố con người và các vấn đề cơ bản” mô tả mục đích và phạm vi của HSM, giải thích mối quan hệ của HSM đến các hoạt động quy hoạch, thiết kế, vận hành và bảo trì. Phần A cũng bao gồm các vấn đề cơ bản của của các quy trình và công cụ được mô tả trong HSM. Chương 3 – “Các vấn đề cơ bản” cung cấp các thông tin nền tảng cần thiết để có thể áp dụng các phương pháp dự báo, các hệ số điều chỉnh tai nạn và phương pháp đánh giá cung cấp trong các phần B, C, D.

Phần B - “Quy trình quản lí an toàn giao thông đường bộ” giới thiệu quy trình giám sát và giảm tần suất tai nạn và mức độ trầm trọng của tai nạn trên mạng lưới đường hiện hữu. Nó bao gồm các phương pháp xác định các vị trí cần cải thiện an toàn, chẩn đoán và lựa chọn biện pháp khắc phục, phân tích kinh tế, xác định thứ tự ưu tiên các dự án và phân tích hiệu quả các giải pháp cải thiện an toàn giao thông.

Phần C -“Phương pháp dự báo” cung cấp phương pháp để ước lượng “tần suất trung bình kì vọng” của một hệ mạng lưới đường, một tuyến đường hoặc một vị trí độc lập và giới thiệu các khái niệm về các hàm mô tả an toàn (SPFs). Các chương của phần C cung cấp các phương pháp dự báo cho đoạn đường và nút giao thông của các loại đường bao gồm: đường 2 chiều, 2 làn ngoài đô thị; đường nhiều làn ngoài đô thị; đường trục đô thị và ven đô.

Phần D - “Các hệ số hiệu chỉnh tai nạn”. HSM sử dụng các điều kiện chuẩn cho từng loại đối tượng phân tích an toàn giao thông, khi các điều kiện về hình học hoặc tổ chức giao thông không đồng nhất với điều kiện chuẩn, sự chênh lệch về số tai nạn dự báo sẽ được phản ánh qua các Hệ số hiệu chỉnh tai nạn.

(chi tiết xem file đính kèm)

Tải file đính kèm: