Thông báo

Lớp CIE 377 O - Lịch bảo vệ đồ án kết cấu BTCT.

  • Create by: Administrator
  • Infomation Channel
  • 10/01/2017

Lớp CIE 377 O - Lịch bảo vệ đồ án kết cấu BTCT.
Thời gian: 13h30 thứ 6 ngày 06/01/2017
Địa điểm: VP Khoa xây dựng
Yêu cầu: Sinh viên mang theo TM+Bản vẽ

Phát bằng tốt nghiệp
Phan Minh Tiến
Hoạt động ngoại khóa