Thông báo

Thông báo bảo vệ Đồ án Môn học HK2, năm học 20-21

  • Đăng bởi: nguyenquoclam
  • Thông báo chung
  • 24/07/2021

Khoa Xây dựng thông báo cho sinh viên đang thực hiện các môn học Đồ án trong chương trình.

Hình thức thi kết thúc học phần: Vấn đáp trực tuyến.

Thời gian dự kiến: từ 27/7/2021 đến 13/8/21 (xem lịch cụ thể qua MyDTU)

Nhận được thông báo, yêu cầu sinh viên thực hiện nghiêm túc. Những trường hợp gặp khó khăn thì liên hệ với giảng viên giảng dạy để sắp xếp lịch bù phù hợp.

Khoa Xây dựng./.