Các xuất bản

Khả năng sử dụng xỉ thép thay thế xi măng trong vữa

  • Đăng bởi: phanthanhhai
  • Nghiên cứu khoa học
  • 17/01/2017

     Bài báo đã trình bày kết quả nghiên cứu khả năng sử dụng xỉ thép thu thập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng làm phụ gia khoáng hoạt tính cho xi măng. Ảnh hưởng của hàm lượng xỉ thép sử dụng tới các tính chất khác nhau của vữa, gồm tính chất lưu biến và cường độ nén được đánh giá. Kết quả cho thấy, với 10% xỉ thép sử dụng, cường độ nén của vữa hầu như không đổi. Khi tiếp tục tăng hàm lượng xỉ thép thay thế, cường độ nén của vữa giảm. Hàm lượng xỉ thép càng cao, khả năng chịu nén của vữa càng giảm. Việc sử dụng xỉ thép cải thiện đáng kể tính chất lưu biến của vữa, đặc biệt với hàm lượng 10% xỉ thép. Đây là tỷ lệ sử dụng tối ưu đối với xỉ thép được thu thập và gia công trong nghiên cứu này. Khi thay thế 10% xi măng bằng  xỉ  thép, sẽ  giúp  giảm  được 10.53% hàm lượng clinker sử dụng, đồng thời giảm 10.53% hàm lượng khí phát thải, đặc biệt là khí CO2