Chuẩn đầu ra

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Công nghệ kỹ thuật xây dựng

  • Đăng bởi: Administrator
  • Kiểm định chất lượng
  • 25/09/2023

1. Khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ để giải quyết các vấn đề kỹ thuật được xác định rộng rãi phù hợp với ngành học;

2. Khả năng thiết kế các hệ thống, thành phần hoặc quy trình đáp ứng các nhu cầu cụ thể cho các vấn đề kỹ thuật được xác định rộng rãi phù hợp với ngành học;

3. Khả năng áp dụng giao tiếp bằng văn bản, lời nói và đồ họa trong môi trường kỹ thuật và phi kỹ thuật được xác định rộng rãi; và khả năng xác định và sử dụng tài liệu kỹ thuật phù hợp;

4. khả năng tiến hành các bài kiểm tra, đo lường và thí nghiệm tiêu chuẩn cũng như phân tích và giải thích kết quả để cải thiện quy trình;

5. Khả năng hoạt động hiệu quả với tư cách là thành viên cũng như lãnh đạo nhóm kỹ thuật.