Hội đồng Khoa học

Danh sách thành viên Hội đồng khoa Xây dựng

  • Đăng bởi: Administrator
  • Giới thiệu
  • 18/12/2015

 

Hội đồng Khoa hoạt động căn cứ theo điều lệ trường đại học, số 70/2014/QĐ-TTg do Thủ tướng chính phủ ban hành ngày 10/12/2014, có chức năng tư vấn cho Trưởng Khoa trong việc thực hiện nhiệm vụ của Khoa.

Hội đồng khoa Khoa xây dựng được thành lập theo Quyết định số: 5005/QĐ-ĐHDT ngày 18/11/2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Duy Tân.

Danh sách thành viên Hội đồng gồm :