Thông tin thông báo của giảng viên

Điểm thành phần CIE411C

  • Create by: Administrator
  • Infomation Channel
  • 10/01/2017

Điểm chuyên cần: Vắng - 1đ; đi muộn, vắng có phép mỗi buổi -0.5đ.

Bài tập nhóm: Chấm các bản nộp (lớp chỉ báo cáo slide 1 lần, không chấm phần slide)

Bài tập: Trung bình 4 bài tập và các bài quiz trên lớp.

 

Nâng điểm bài tập và giữa kì theo điểm chuyên cần:

Điểm bài tập, giữa kì cộng với 0.1*Chuyên cần.

 

Sinh viên kiểm tra và phản hồi qua email: Chaudmce@gmail.com

Thời hạn: trước 16h00 ngày 04.01.2017

Attachment file:

Phát bằng tốt nghiệp
Phan Minh Tiến
Hoạt động ngoại khóa