Đội ngũ giảng viên

Bộ môn Kỹ thuật Cơ sở

  • TS. Trần Thu Hiền
  • Chức vụ: Trưởng Bộ môn Kỹ thuật Cơ sở
  • Học vị: Tiến sỹ
  • Email: tranthuhien197@gmail.com
  • Địa chỉ: Phòng 202 - Số 03 Quang Trung
  • Số điện thoại: 0236 827 111 (x202)

Học vị: Tiến sĩ; năm: 2011; Chuyên ngành: Quá trình công nghệ;Tại: Đại học Mỏ quốc gia Saint Etienne, Cộng hòa Pháp

Lĩnh vực nghiên cứu: Vật liệu xây dựng, Tương tác vật liệu xây dựng - vi sinh vật

Ngoại ngữ: Anh, Pháp

Quá trình học tập:

06/2006: Kỹ sư Cầu đường - Đại học Giao thông vận tải, Hà Nội.

2006 - 2017: Thạc sỹ Xây dựng - Đại học Khoa học ứng dụng quốc gia Lyon, Cộng hòa Pháp.

2007 - 2011: Nghiên cứu sinh - Trung tâm Khoa học các quá trình tự nhiên và công nghiệp (SPIN), Đại học Mỏ quốc gia Saint Etienne, Cộng hòa Pháp.

   Quá trình công tác:

12/2012 đến nay: Cán bộ nghiên cứu - Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ cao - Giảng viên Khoa Xây dựng,  Đại học Duy Tân, Đà Nẵng.

   Xuất bản:

[10] The-Duong Nguyen, Sy-Tuan Nguyen, Thu-Hien Tran. An asymptotic generalized self-consistent scheme for the effective rheological properties of viscoelastic composites. Mechanics of Advanced Materials and Structures Journal, 2018.

[9] Thu-Hien Tran, Nhat-Đuc Hoang. Predicting algal appearance on mortar surface with ensembles of adaptive neuro fuzzy models: a comparative study of ensemble. International Journal of Machine Learning and Cybernetics, 2018, 1-18.

[8] Thu-Hien Tran, Nhat-Đuc Hoang. Estimation of algal colonization growth on mortar surface using a hybridization of machine learning and metaheuristic optimization. Sādhanā, 2017, 42(6), 929-939.

[7] Thu-Hien Tran, Nhat-Đuc Hoang. Predicting colonization growth of algae on mortar surface with artificial neural network.Journal of Computing in Civil Engineering, 2016, 30(6), 929-939.

[6]. T.H.Tran, A.Govin, R.Guyonnet, P.Grosseau, C.Lors, D.Damidot, O.Devès, B.Ruot. Influence of the intrinsic characteristics of mortars on their biofouling by pigmented organisms: Comparison between laboratory and field-scale experiments. International Biodeterioration and Biodegradation 86, 2014, p334-342. (http://dx.doi.org/10.1016/j.ibiod.2013.10.005)

 [5]. T.H.Tran, A.Govin, R.Guyonnet, P.Grosseau, C.Lors, D.Damidot, O.Devès, B.RuotAvrami’s law based kinetic modeling of colonization of mortar surface by algae Klebsormidium flaccidum. International Biodeterioration and Biodegradation 79, 2013, p73-80. (http://dx.doi.org/10.1016/j.ibiod.2012.12.012)

[4]. T.H.Tran, A.Govin, R.Guyonnet, P.Grosseau, C.Lors, D.Damidot, E.Garcia-Diaz, O.Devès, B.Ruot. Influence of the intrinsic characteristics of mortars on the biofouling ofKlebsormidium flaccidum. International Biodeterioration and Biodegradation 70, 2012, p31-39. (http://dx.doi.org/10.1016/j.ibiod.2011.10.017)

[3]A.Govin, T.H.Tran, R.Guyonnet, P.Grosseau, C.Lors, D.Damidot, O.Devès, B.RuotAbility in biofouling by Klebsormidium flaccidum of mortars: Influence of the intrinsic characteristics. Proceeding of International Conference on Concrete Sustainability 2013, May 27-29, Tokyo, Japan.

[2]. T.H. Tran, D.Q. Dao. Influence des caractéristiques physico-chimiques d’un mortier sur sa bio-réceptivité par l’algue Klebsormidium flaccidumProceeding of Conference franco-vietnamienne "Chimie et Materiaux pour un environment durable" 2013, June 20-21, Danang, Vietnam.

[1]. T.H.Tran, A.Govin, R.Guyonnet, P.Grosseau, C.Lors, D.Damidot, O.Devès, B.Ruot.Influence des caractéristiques intrinsèques d’un enduit minéral de façade sur son encrassement biologique. Proceeding of Materials 2010, Octobre 18-22, 2010, Nantes, Pháp.

Đề tài NCKH

 

Hướng dẫn Học viên Cao học