Đội ngũ giảng viên

Bộ môn Công nghệ Xây dựng

Học vị: Thạc sĩ ; năm: 2015

Chuyên ngành: Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp, tại Đại học Đà Nẵng, Việt Nam.

Lĩnh vực nghiên cứu: Kỹ thuật thi công, Phương pháp số, Động lực học công trình.

Ngoại ngữ: Anh

Môn học giảng dạy: Kỹ thuật thi công (Construction Engineering). 

  1. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

9/2011 - nay        : Khoa Xây dựng, Đại học Duy Tân, Đà Nẵng.

  1. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU CHI TIẾT

 

Kỹ thuật thi công: Nghiên cứu các vẫn đề kỹ thuật trong thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiêp, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công việc.

Phương pháp số : Mô phỏng kết cấu theo phương pháp phần tử hữu hạn.

Động lực học công trình: Nghiên cứu tính toán dao động công trình theo phương pháp số.

  1. XUẤT BẢN

[8] Nguyễn Quang Liên, Lê Công Duy, Đặng Hồng Long, Đánh giá độ tin cậy khả năng chịu cắt của dầm bê tông cốt thép có tham số đầu vào dạng khoảng, Tạp chí Xây dựng, Bộ Xây dựng, số 3/ 2017, trang 68 – 73;

[7] Đặng Hồng Long, Lê Công Duy, Hoàng Nhật Đức, Ứng dụng thuật toán tiến hóa vi phân đột biến hỗn hợp (hcde) xác đinh tần số dao động riêng của kết cấu khung phẳng có tham só đầu vào dạng số khoảng, Tạp chí Khoa học công nghệ Xây dựng, số 4/2016, trang 10-16;

[6] Đặng Hồng Long, Lê Công Duy, Ảnh hưởng của số lượng phần tử đến tính toán tần số dao động riêng của kết cấu dầm và khung phẳng theo phương pháp phần tử hữu hạn, Tạp chí Khoa học công nghệ Đại học Duy Tân, số 4/2017, trang 89-94;

[5] Phạm phú Anh Huy, Đặng Hồng Long, Đánh giá khả năng chịu cắt của dầm bê tông cốt thép theo lý thuyết miền nén cải tiến đơn giản. Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Duy Tân, số 11/2016, trang 24-30.

[4] Phạm Phú Anh Huy, Đặng Hồng Long. Đánh giá ảnh hưởng của hàm lượng cốt dọc đến khả năng chịu cắt của dầm bê tông cốt thép theo lý thuyết miền nén cải tiến đơn giản. Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 3(100).2016 trang 40-44.

[3] Phạm Phú Anh Huy, Đặng Hồng Long. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng chịu cắt của dầm bê tông cốt thép theo lý thuyết miền nén cải tiến. Tạp chí Khoa học Công nghệ Duy Tân 4 (17) , 12/2015, trang 42-48.

[2] Lê Công Duy, Đặng Hồng Long. Phân tích dao động khung phẳng chịu tại trọng cưỡng bức theo phương pháp phần tử hữu hạn khoảng. Tạp chí Xây dựng, 11/2015(171), ISSN 0866-0762, Bộ Xây dựng, trang 49-52.

[1] Lê Công Duy, Đặng Hồng Long. Một thuật toán giải phương trình cơ bản của phương pháp phần tử hữu hạn có tham số khoảng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Xây dựng, số 3/2014, ISSN 1859-1566. Bộ Xây dựng, Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng, trang 9-15.

 

  1. CÁC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC KHÁC

[1] Đề tài cấp trường “Nghiên cứu khả năng chịu cắt của dầm bê tông cốt thép”. Đề tài NCKH cấp trường. Bảo vệ thành công tháng 12/2015.