Đội ngũ giảng viên

Bộ môn Cầu đường

  • Ths. Đỗ Vũ Thảo Quyên
  • Chức vụ: Giảng viên
  • Học vị: ThS
  • Email: doquyenbk@yahoo.com
  • Địa chỉ: Phòng 202 - Số 03 Quang Trung