Các bộ môn trực thuộc khoa

Bộ môn Kỹ thuật Cơ sở

 • Đăng bởi: truongvantam
 • Giới thiệu
 • 23/02/2018

 

 I. Giới thiệu chung

 

Bộ môn Kỹ thuật Cơ sở có nhiệm vụ nghiên cứu và giảng dạy các môn học về kiến thức cơ sở ngành cho sinh viên các chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng và các ngành liên quan trong trường. Các môn học do Bộ môn phụ trách là kiến thức nền tảng cho các kỹ sư chuyên ngành kết cấu, nền móng, thi công, giao thông, vật liệu xây dựng...vv. Hiện nay Bộ môn có 9 nhân sự và đang đảm nhận 18 môn học thuộc các lĩnh vực cơ học xây dựng, địa kỹ thuật, thủy lực và vẽ kỹ thuật. Các giảng viên của Bộ môn đều được đào tạo tại các trường Đại học uy tín trong và ngoài nước. Bên cạnh việc giảng dạy, các giảng viên của Bộ môn cũng đã có nhiều đề tài nghiên cứu, nhiều bài báo được đăng trên các tạp chí uy tín trong và ngoài nước.

 

 II. Nhân sự của Bộ môn kỹ thuật cơ sở

 

 1. TS. Trần Thu Hiền - Trưởng Bộ môn
 2. TS. Trần Xuân Linh
 3. ThS. Trương Hồng Minh
 4. NCS. ThS Nguyễn Hoàng Giang
 5. NCS. ThS Lương Tấn Lực
 6. ThS. Lê Thị Thanh Bình
 7. ThS. Nguyễn Phước Bình
 8. ThS. Đặng Nguyễn Uyên Phương
 9. ThS. Phan Đình Thoại
 10. KS. Lê Văn Châu

 

III. Các học phần giảng dạy

 Gồm các môn sau:

        Cơ học lý thuyết, Sức Bền Vật liệu, Cơ học kết cấu và SAP, Cơ học đất, Nền và Móng, Công trình trên nền đất yếu, Thủy lực, Vẽ Kỹ thuật và CAD, Tin học trong Xây dựng.

 

 IV. Các lĩnh vực nghiên cứu chính của Bộ môn

 

- Tính toán mô phỏng kết cấu các vỏ giao nhau tính đến các dạng phi tuyến khác nhau.

- Tương tác một chiều giữa công trình ngầm và đất.

- Tính toán phi tuyến kết cấu hầm, nhà ga tàu điện ngầm.

- Nghiên cứu, đánh giá tính chất cơ lý đất đá và điều kiện địa kỹ thuật phục vụ quy hoạch, xây dựng công trình dân dụng & công nghiệp, cầu đường, công trình ngầm.

- Nghiên cứu dự báo các quá trình địa chất động lực công trình và đánh giá điều kiện địa chất thủy văn.

- Nghiên cứu trạng thái ứng suất biến dạng nền móng công trình.

- Nghiên cứu các giải pháp xử lý nền đất yếu.

- Tự động hóa tính toán xử lý nền đất yếu.

- Nghiên cứu mô hình số tính toán thủy lực dòng chảy mặt và dòng thấm.

- Nghiên cứu, chế tạo thiết bị thí nghiệm phục vụ giảng dạy.

 

V. Các hoạt động hợp tác doanh nghiệp và chuyển giao công nghệ

 

Các hoạt động hợp tác doanh nghiệp và chuyển giao công nghệ mà Bộ môn chú trọng:

- Bồi dưỡng kiến thức sử dụng các phần mềm ứng dụng như AutoCAD, SAP200, PLAXIS, ETABS cho các kỹ sư xây dựng.

- Nghiên cứu xử lý các vấn đề nâng cao trong lĩnh vực kỹ thuật xây dựng mà thực tế sản xuất gặp phải.

- Nghiên cứu, chế tạo các thiết bị thí nghiệm phục vụ các hoạt động xây dựng tại các doanh nghiệp.

 

VI. Một số kết quả nghiên cứu chính

 

[1] S. B. Kositsyn, V. S. Fedorov, Tran Xuan Linh. Analysis of various models of foundation surrounding cylindrical shell with the possibility of detachment from shell. Russian Journal of Building Construction and Architecture. Issue № 2 (34). 2017. http://vestnikvgasu.wmsite.ru/Issues

[2] Nhat-Duc Hoang, Duy-Thang Vu, Xuan-Linh Tran, and Van-Duc Tran. Modeling Punching Shear Capacity of Fiber-Reinforced Polymer Concrete Slabs: a Comparative Study of Instance-Based and Neural Network Learning. Applied Computational Intelligence and Soft Computing. 2017. https://www.hindawi.com/journals/acisc/aip/9897078/

[3] Kositsyn S.B., Tran Xuan Linh. Analysis of stress – strain states of underground oil tank with geometrically and physically nonlinear approaches. MADI, 2015 (Косицын, С.Б. Анализ напряженно-деформированного состояния оболочек подземного бензохранилища с учетом геометрической и физической нелинейностей [Текст] / С.Б. Косицын, Чан Суан Линь // Тезисы доклада 73 Научно-методической и научно-исследовательской конференции МАДГТУ (МАДИ). 02 февраля – 07 февраля 2015 г., М.: МАДИ, 2015 – С. 36 – 37.)

[4] Kositsyn S.B., Tran Xuan Linh. Numerical analysis of stress – strain states of cylindrical shell intersections in consideration of unilateral interaction with soils. International Journal for Computational Civil and Structural Engineering. – 2014. – Volume 10. – Issue 1. – P. 72 – 78. (Косицын, С.Б. Численный анализ напряженно-деформированного состояния ортогонально пересекающихся цилиндрических оболочек без учета и с учетом их одностороннего взаимодействия с окружающим массивом грунта [Текст] / С.Б. Косицын, Чан Суан Линь // International Journal for Computational Civil and Structural Engineering. – 2014. – Volume 10. – Issue 1. – С. 72 – 78.)

[5] Frolovski U.K., Kositsyn S.B., Zaisev A.A., Tran Xuan Linh. Calculation of stresses and strains of soil foundation and shell structures of water supply networks in Dema – Ufa Kuibysevski region. Moscow. – 2014. (Фроловский, Ю.К. Расчет напряженно-деформированного состояния земляного полотна и трубопровода на перегоне Дема – Уфа Куйбышевской железной дороги [Текст] / Ю.К. Фроловский, С.Б. Косицын, А.А. Зайцев, Чан Суан Линь // Труды XI международной научно-технической конференции. Современные проблемы проектирования, строительства и эксплуатации железнодорожного пути. Москва 3 – 4 апреля. – 2014. – С. 259 – 263.)

[6] ] Kositsyn S.B., Tran Xuan Linh. Analysis of material models used in geometrically and physically nonlinear calculation of oil tank. 2014. (Косицын, С.Б. Сравнительный анализ различных моделей материала применительно к расчетам оболочки железнодорожной цистерны с учетом упругопластических деформаций и геометрической нелинейности [Текст] / С.Б. Косицын, Чан Суан Линь // Механизация строительства. – 2014. – № 4 (838). – С. 12 – 15.)

[7] Kositsyn S.B., Tran Xuan Linh. Numerical analysis of stress – strain states of cylindrical shell intersections interacting with surrounding environment. MADI, 2014. (Косицын, С.Б. Анализ напряженно-деформированного состояния пересекающихся цилиндрических оболочек, взаимодействующих с окружающей средой [Текст] / С.Б. Косицын, Чан Суан Линь // Тезисы доклада 72 Научно-методической и научно-исследовательской конференции МАДГТУ (МАДИ). 29 января – 06 февраля 2014 г., М.: МАДИ, 2014 – С. 38 – 40.)

[8] Kositsyn S.B., Tran Xuan Linh. A comparative study of several soil models surrounding cylindrical shell with unilateral interacton effect. International Journal for Computational Civil and Structural Engineering. – 2013. – Volume 9. – Issue 1. – P. 65 – 72. (Косицын, С.Б. Сравнительный анализ различных моделей грунтового основания, окружающего цилиндрическую оболочку, с учетом возможности его отлипания от оболочки [Текст] / С.Б. Косицын, Чан Суан Линь // International Journal for Computational Civil and Structural Engineering. – 2013. – Volume 9. – Issue 1. – С. 65 – 72.)

[9] Kositsyn S.B., Tran Xuan Linh. Application of several material models in nonlinear analysis of oil tanks. MADI. 2013 (Косицын, С.Б. Анализ применения различных моделей материала в расчетах оболочки железнодорожной цистерны при упруго-пластических деформациях с учетом геометрической нелинейности [Текст] / С.Б. Косицын, Чан Суан Линь // Тезисы доклада 71 Научно-методической и научно-исследовательской конференции МАДГТУ (МАДИ). 29 января – 07 февраля 2013 г., М.: МАДИ, 2013 – С. 23 – 24.)

[10] Kositsyn S.B., Tran Xuan Linh. Nonlinear analysis of stress – strain states of cylindrical shell intersections. (Косицын, С.Б. Анализ напряженно-деформированного состояния пересекающихся цилиндрических оболочек при упруго-пластических деформациях с учетом геометрической нелинейности [Текст] / С.Б. Косицын, Чан Суан Линь // Строительная механика инженерных конструкций и сооружений. – Обзорно-аналитический и научно-технический журнал. – 2013. – № 1. – С. 3 – 9.)

[11] Kositsyn S.B., Tran Xuan Linh. Spatially dimensional estimation of soil volume surrounding underground structures based on stress – strain state decrease. (Чан Суан Линь. Оценка размеров массива грунта, задаваемого при пространственных расчетах подземных сооружений, исходя из условий затухания его напряженно-деформированного состояния [Текст] / Чан Суан Линь // Строительная механика инженерных конструкций и сооружений. – Обзорно-аналитический и научно-технический журнал. – 2013. – № 4. – С. 41 – 43.)

[12] Kositsyn S.B., Tran Xuan Linh. Stress – strain state analysis of underground shell intersections with unilateral interaction. RUDN. – 2013. (Косицын, С.Б. Анализ напряженно-деформированного состояния пересекающихся цилиндрических оболочек, расположенных под землей, с учетом возможности их отлипания от грунта [Текст] / С.Б. Косицын, Чан Суан Линь // Труды VI Международной научно-практической конференции «Инженерные системы – 2013», Москва, 24 – 26 апреля 2013 г., М.: РУДН, 2013. – С. 30 – 35.)

[13] Kositsyn S.B., Tran Xuan Linh. Calculation of tunnel shell intersections with geometrical and physical nonlinearity of soil volume. (Косицын, С.Б. К расчету пересекающихся оболочек тоннельных обделок с учетом геометрической и физической нелинейностей окружающих грунтов [Текст] / С.Б. Косицын, Чан Суан Линь // Сборник трудов. – Инженерные сооружения на транспорте. – Выпуск 5. – 2013. – С. 109 – 113.)

[14] Kositsyn S.B., Tran Xuan Linh. Analysis of density of finite element mesh for estimating boundary effect on cylindrical shell calculation. (Косицын, С.Б. Сравнительный анализ густоты сетки конечных элементов для оценки краевых эффектов в цилиндрических оболочках [Текст] / С.Б. Косицын, Чан Суан Линь // Сборник трудов. – Инженерные сооружения на транспорте. – Выпуск 4. – 2012. – С. 121 – 124.)

[15] Kositsyn S.B., Tran Xuan Linh. Analysis of several calculation models of cylindrical shells. MIIT. – 2012. (Косицын, С.Б. Сравнительный анализ различных моделей расчета цилиндрических оболочек [Текст] / С.Б. Косицын, Чан Суан Линь // Труды научно-практической конференции «Неделя науки – 2012». «Наука МИИТа – транспорту». – М.: МИИТ, 2012. С. II-46 – II-47.).

 

[16] Trương Hồng Minh. Assessment for embankment stability according to current standard by using Geo - Slope, Plaxis and Geo 5 softwares. Vietnam Institute for Building Science and Technology (IBST) - IBSN, ISSN 1859-1566, No 3/2016, pages 23-30.

[17] Trương Hồng Minh - Nguyễn Thế Dương. Using simplified hyperbolic model to study the behavior of single pile under vertical load. Vietnam Institute for Building Science and Technology (IBST) - IBSN, ISSN 1859-1566, No 2/2016, pages 60-66.

[18] Trương Hồng Minh - Nguyễn Thế Dương. A number of theorical models in order to predict load – setlement relationship of single pile under vertical load. The 2nd National Conference on Transport Infrastructure with Sustainable Development – TISDC 2016. Construction Publishing House - 2016, ISBN 978-604-82-1809-6, pages 425-430.

[19] Trương Hồng Minh. Some results on comparation about calculation methods to predict settlement of pile foundation according to the current Vietnam Satandard. Advanced Techology in Civil Engineering towards Sustainable Development Conference – ATCEDD 2015. Construction Publishing House - 2016, ISBN 978-604-82-1805-8, pages 170-176.

[20] Trương Hồng Minh. Study on the influence of soil elastic modulus to road embankment stability analyzed by Plaxis software. Journal of Science and technology - Duy Tân University, ISSN 1859-4905,  No 1(18) 2016, pages 135-141.

[2] Trương Hồng Minh. Settlement Calculation of Pile Foundation including the Pile – Pile - Interaction. Journal of Science and technology - Duy Tân University, ISSN 1859-4905, ISSN 1859-4905, No 1(14) 3/2015, pages 24-29.

[21] Trương Hồng Minh. Comparing the current methods of embankment stability analysis in Vietnam. Journal of Science and technology - Duy Tân University, ISSN 1859-4905, No 1(10), 3/2014, pages 28-39.

 [22] Nguyen Thi Ngoc Yen, Nguyen Hoang Giang, Nguyen Thanh et al, Geological Characteristics of Softsoils in Quangnam - Danang Coastal Plan for Planning and Designing Bridge and Road Engineering, Proceedings of the 3rd international conference Vietgeo 2016, Ha Long City. Geological and Geotechnical Engineering in Response to Climate Change and Sustainable Development of Infrastructure, 2016, Page: 131-140. Hà Nội.

[23] Nguyen Hoang Giang, Establishing correlation of soil’s natural unit weight determinated by indoor experiment and cone penetration test- CPT or piezocone penetration test – CPTu (applied for Danang – Quangngai expressway, Pakage Hoaphuoc – Hoakhuong), Proceedings of the 3rd international conference Vietgeo 2016, Ha Long City. Geological and Geotechnical Engineering in Response to Climate Change and Sustainable Development of Infrastructure, 2016, Page: 352-355. Hà Nội.

[24] Trần Thị Phương An, Đỗ Quang Thiên, Nguyễn Hoàng Giang et al., Tính chất cố kết động của đất loại sét bão hòa nước (Dynamic consolidation properties of saturated cohesive soils), Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia “Hạ tầng giao thông với phát triển bền vững TISDC 2016”, ĐHBK Đà Nẵng, 17-18/9/2016, Nhà xuất bản Xây dựng, Tr.553-560.

[25] Do Quang Thien, Hoang Ngo Tu Do, Nguyen Hoang Giang et al. Classification of engineering soils in Quang Nam – Da Nang coastal plain, Vietnam, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia “Hạ tầng giao thông với phát triển bền vững TISDC 2016”, ĐHBK Đà Nẵng, 17-18/9/2016, Nhà xuất bản Xây dựng, Tr.327-336.

[26] Bùi Văn Trường, Nguyễn Thị Ngọc Yến, Đỗ Quang Thiên, Nguyễn Hoàng GiangDetermine Consolidation of Some Soft Soil types in Da Nang City and Remaining Problems in Improvement of Soft Soil by Prefabricated Vertical Wick Drain, Proceedings of The 2nd International Conference Hanoigeo 2015, 27-28 November 2015. Engineering Geology in Respond to Climate Change and Sustainable Development of Infrastructure. Publishing House for Science and Technology, Hanoi, Vietnam, 2015, Trang: 159-166.

[27] Nguyễn Thị Ngọc Yến, Bùi Văn Trường, Đỗ Quang Thiên, Nguyễn Hoàng Giang.Correlation of Shear Strengh between the Undrained Unconsolidation Test (UU) and Field Vane Shear (FVST) of Multi-Originated Soft Soil in Quang Nam Coastal Region of Vietnam,Proceedings of The 2nd International Conference Hanoigeo 2015, 27-28 November 2015. Engineering Geology in Respond to Climate Change and Sustainable Development of Infrastructure. Publishing House for Science and Technology, Hanoi, Vietnam, 2015, Trang: 187-192.

[28] Trần Thị Phương An, Đỗ Quang Thiên, Nguyễn Hoàng Giang, Hirosi Matsuda. Nghiên cứu tính chất cố kết của đất loại sét bão hòa nước, nguồn gốc biển do ảnh hưởng của hiện tượng từ biến và khả năng ứng dụng mô hình EVN trong tính toán lún (Research of consolidation properties of saturated clay due to the effect of creep phenomenon and application ability of EVP model to calculate, predict settlement), Tập san  Khoa học và Cồng nghệ, Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa, 2015, Số: 12, Trang: 3-9.

[29] Nguyễn Thị Ngọc Yến, Bùi Văn Trường, Đỗ Quang ThiênNguyễn Hoàng Giang. Correlation of Shear Strengh between the Undrained Unconsolidation Test (UU) and Field Vane Shear (FVST) of Multi-Originated Soft Soil in Quang Nam Coastal Region of Vietnam,Proceedings of The 2nd International Conference Hanoigeo 2015, 27-28 November 2015. Engineering Geology in Respond to Climate Change and Sustainable Development of Infrastructure. Publishing House for Science and Technology, Hanoi, Vietnam, 2015, Page: 187-192.

[30] Bùi Văn Trường, Nguyễn Thị Ngọc Yến, Đỗ Quang Thiên, Nguyễn Hoàng Giang. Determine Consolidation of Some Soft Soil types in Da Nang City and Remaining Problems in Improvement of Soft Soil by Prefabricated Vertical Wick Drain, Proceedings of The 2nd International Conference Hanoigeo 2015, 27-28 November 2015. Engineering Geology in Respond to Climate Change and Sustainable Development of Infrastructure. Publishing House for Science and Technology, Hanoi, Vietnam, 2015, Page: 159-166.

[31] Đỗ Quang ThiênHoàng Thị Sinh Hương, La Dương Hải, Nguyễn Thanh, Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Thị Ngọc Yến. Xác định tính chất cơ lý của đất đá phục vụ thiết kế các công trình khu vực ven biển Quảng Nam, Tạp chí khoa học công nghệ xây dựng, 2015, Phần 3: ĐKT-Trắc địa, Số: 3, Trang: 51-59.

[32] Nguyễn Hoàng Giang, Trần Xuân Lợi,Trần Thị Lý. Tính chất cơ lý của một số thành tạo đất yếu khu vực thành phố Đà Nẵng và kiến nghị sử dụng giải pháp xử lý (Physico-mechanical properties of some soft soils in Danang area and proposing treatment methods), Tạp chí KHCN Đại học Duy Tân, số 3(16), T9/2015, Trang 9 – 15.

[33] Nguyễn Thị Ngọc Yến, Nguyễn Hoàng Giang. Tương quan độ bền kháng cắt giữa thí nghiệm nén 3 trục (UU) và cắt cánh hiện trường (VST) cho đất yếu ven biển Quảng Nam (Correlation of the soft soils shear strength between UU and VST test at coastal plains of Quang Nam province), Tạp chí KHCN Đại học Duy Tân, số 2 (15), T6/2015, Trang 106-112.

[34] Trần Xuân Lợi, Nguyễn Hoàng Giang, Hoàng Lê Sông Hiếu, Đặng Ngọc Long. Nghiên cứu giảm chiều dài cột đất xi măng theo mặt cắt ngang đường tại dự án cao tốc Long Thành – Dầu Giây (Study on reducing the length of soil cement the cross - section of road in Long Thanh - Dau Giay highway project), Tạp chí KHCN Đại học Duy Tân, số 2(11), Tháng 9/2014, Trang 1 – 12.

[35] Đỗ Quang Thiên, Trần Thanh Nhàn, Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Thị Ngọc Yến. Nghiên cứu sự biến  đổi áp lực nước lỗ  rỗng của  đất sét bão hòa chịu tải trọng động chu kỳ  đơn và đa phương trong  điều kiện không thoát nước (Study on pore water pressure change of saturated soft clay subjected to undrained uni-directional and multi-directional cyclic simple shears). Tuyển tập báo cáo HNKH Kỷ niệm 50 năm thành lập Viện KHCN Xây dựng, Nhà xuất bản Xây dựng, 2013, trang 390-403.

[36] Nguyễn Thị Ngọc Yến, Nguyễn Hoàng Giang, Đỗ Quang Thiên. Tính chất xây dựng của các loại đất yếu khu vực đồng bằng ven biển Quảng Nam (Construction charateristics of soft clayey soils in Quang Nam coastal plain area). Hội thảo “Hạ tầng giao thông Việt nam với phát triển bền vững” ĐHBKĐN, Nhà xuất bản Xây dựng, 2013.

[37] Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Đăng Phục, Trần Thị Phương An. Correlation of undrained shear strength between undrained unconsolidated test and field vane shear test of soft soils in Danang area, Proceedings of the international workshop on Geo-engineering for responding to climate change and sustainable development of infrastructure, Hue Geo-engineering 2012, page 152-158, Construction Publishing House, 2012.

[38] Trần Xuân Lợi, Trần Văn Vương, Lương Tấn Lực, Nguyễn Hoàng Giang. Phân tích ảnh hưởng của mô hình nền đến dự báo chuyển vị và biến dạng của công trình hố đào sâu ổn định bằng tường chắn (Predicting the settlement and sideway displacement of deep excavation foundation with barrette retaining wall), Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Khoa học Huế, số 01/2017, Trang 153-163

[39] Nguyễn Phước Bình, Lê Thị Thanh Bình, Research and manufacturing experimental equipment to determine the hydrostatics thrust acting on a plane surface immersed in water. Journal of Science and Technology 4(13) (2015), Duy Tân university

[40] Nguyễn Phước Bình, Lê Thị Thanh Bình, Study and Pilot-Production of Experimental Instrument for Determining the Metacentric Height of Floating Body. Journal of Science and Technology 2(19) (2016), Duy Tân university.

[41] Lê Công Duy – Phan Đình Thoại. Influence of interval input parameters to the oscillation of 2D frame structures. Hội nghị quốc tế vật liệu, kết cấu, công nghệ xây dựng và kiểm định công trình 2017 – MSC-2017, 11/2017, trang 39-47.

Bài viết liên quan