Kế hoạch tốt nghiệp

Tiến độ thực hiện đồ án tốt nghiệp khóa T17XDD và T17XDC

  • Đăng bởi: nhanvien
  • Tốt nghiệp
  • 21/12/2015

T17XDD

TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC Thời gian Bắt đầu Kết thúc
1 TỔNG THỜI GIAN 128 ngày 11/07/14 15/11/14
1.1 GIAO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 1 ngày 11/07/14 11/07/14
1.2 THỜI GIAN LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 114 ngày 11/07/14 01/11/14
1.2.1 THI CÔNG CHÍNH 114 ngày 11/07/14 01/11/14
1.2.1.1 Phần kiến trúc (10%) 11 ngày 11/07/14 21/07/14
1.2.1.2 Phần Kết Cấu (30%) 36 ngày 22/07/14 26/08/14
1.2.1.3 Phần Thi công (60%) 67 ngày 27/08/14 01/11/14
1.2.2 KẾT CẤU CHÍNH 114 ngày 11/07/14 01/11/14
1.2.2.1 Phần kiến trúc (10%) 11 ngày 11/07/14 21/07/14
1.2.2.2 Phần Kết Cấu (60%) 66 ngày 22/07/14 25/09/14
1.2.2.3 Phần Thi công (30%) 37 ngày 26/09/14 01/11/14
1.4 NỘP ĐỒ ÁN 1 ngày 02/11/14 02/11/14
1.5 CHẤM SƠ KHẢO ĐỒ ÁN TN 10 ngày 03/11/14 12/11/14
1.6 TRẢ ĐỒ ÁN 1 ngày 13/11/14 13/11/14
1.7 BẢO VỆ ĐỒ ÁN 2 ngày 14/11/14 15/11/14

T17XDC

TT CÔNG VIỆC THỜI GIAN
(NGÀY)
NGÀY BẮT ĐẦU NGÀY KẾT THÚC
I TỔNG THỜI GIAN 128 11-07-2014 15-11-2014
II SINH VIÊN LÀM ĐỒ ÁN 114 11-07-2014 01-11-2014
III GIAO ĐỒ ÁN 1 11-07-2014 11-07-2014
  THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG CẦU      
1 THIẾT KẾ SƠ BỘ (25%) 28 11-07-2014 08-08-2014
2 KỸ THUẬT (50%) 56 09-08-2014 04-10-2014
3 THI CÔNG (25%) 30 05-10-2014 01-11-2014
  THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG ĐƯỜNG      
1 KHẢ THI (45%) 52 11-07-2014 01-09-2014
2 KỸ THUẬT (35%) 39 02-09-2014 11-10-2014
3 THI CÔNG (20%) 23 12-10-2014 01-11-2014
IV NỘP ĐỒ ÁN 1 02-11-2014 02-11-2014
V CHẤM ĐỒ ÁN 10 03-11-2014 12-11-2014
VI TRẢ ĐỒ ÁN 1 13-11-2014 13-11-2014
VII BẢO VỆ ĐỒ ÁN 2 14-11-2014 15-11-2014