Kế hoạch tốt nghiệp

Phân công danh sách sinh viên thực hiện ĐATN Khóa T17XDD

  • Đăng bởi: nhanvien
  • Tốt nghiệp
  • 21/12/2015

Khoa Xây dựng niêm yết thông tin về giảng viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp cho Khóa T17XDD (và các khóa ghép).

Đề nghị các sinh viên chuyển các giai đoạn liên hệ với giảng viên hướng dẫn.

MSSV HỌ VÀ TÊN KHỐI LOẠI HÌNH ĐỒ ÁN GVHD CHÍNH (70%) GVHD PHỤ (30%)
152212731 TRẦN THÀNH KHÂM K15XDD TC CHÍNH ThS NGUYỄN QUỐC  LÂM ThS NGUYỄN QUỐC  LÂM
178212964 TRẦN MINH KHÁNH T17XDD TC CHÍNH ThS NGUYỄN QUỐC  LÂM ThS NGUYỄN QUỐC  LÂM
178212973 TRẦN THANH MINH T17XDD TC CHÍNH ThS NGUYỄN QUỐC  LÂM ThS NGUYỄN QUỐC  LÂM
152212718 TRẦN NGỌC NAM K15XDD TC CHÍNH ThS NGUYỄN QUỐC  LÂM ThS NGUYỄN QUỐC  LÂM
178212983 NGÔ VĂN THÊM T17XDD TC CHÍNH ThS NGUYỄN QUỐC  LÂM ThS NGUYỄN QUỐC  LÂM
132210165 NGUYỄN VŨ THANH DANH T13XDD TC CHÍNH ThS PHẠM QUANG NHẬT ThS PHẠM QUANG NHẬT
168212748 NGUYỄN TRUNG KIÊN T16XDDB TC CHÍNH ThS PHẠM QUANG NHẬT ThS PHẠM QUANG NHẬT
168212016 LỮ TRỌNG MINH T16XDD TC CHÍNH ThS PHẠM QUANG NHẬT ThS PHẠM QUANG NHẬT
132214556 NGUYỄN THỌ THẮNG K14XDD TC CHÍNH ThS PHẠM QUANG NHẬT ThS PHẠM QUANG NHẬT
178212992 LÊ CÔNG TUẤN T17XDD TC CHÍNH ThS PHẠM QUANG NHẬT ThS PHẠM QUANG NHẬT
152212695 LÊ THIÊN  K15XDD TC CHÍNH ThS PHẠM QUANG NHẬT ThS PHẠM QUANG NHẬT
142211174 NGUYỄN TUẤN  ANH K14XDD KCBTCT CHÍNH GVC.ThS BÙI THIÊN LAM GVC.ThS BÙI THIÊN LAM
178212966 TRẦN TRUNG KIÊN T17XDD KCBTCT CHÍNH GVC.ThS BÙI THIÊN LAM GVC.ThS BÙI THIÊN LAM
152212690 HỒ MINH PHƯƠNG K15XDD KCBTCT CHÍNH GVC.ThS BÙI THIÊN LAM GVC.ThS BÙI THIÊN LAM
152212640 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG K15XDD KCBTCT CHÍNH GVC.ThS BÙI THIÊN LAM GVC.ThS BÙI THIÊN LAM
152212618 NGUYỄN BÁ SINH K15XDD KCBTCT CHÍNH GVC.ThS BÙI THIÊN LAM GVC.ThS BÙI THIÊN LAM
152222019 ĐINH VĂN TẦNG K15XDD KCBTCT CHÍNH GVC.ThS BÙI THIÊN LAM GVC.ThS BÙI THIÊN LAM
152212638 TRẦN HUỲNH ĐÚNG K15XDD KCBTCT CHÍNH GVC.ThS TRỊNH QUANG THỊNH GVC.ThS TRỊNH QUANG THỊNH
152212615 PHAN PHỤNG HOÀN K15XDD KCBTCT CHÍNH GVC.ThS TRỊNH QUANG THỊNH GVC.ThS TRỊNH QUANG THỊNH
132214470 NGUYỄN QUỐC HƯNG K14XDD KCBTCT CHÍNH GVC.ThS TRỊNH QUANG THỊNH GVC.ThS TRỊNH QUANG THỊNH
152215529 TÔN LONG LINH K15XDD KCBTCT CHÍNH GVC.ThS TRỊNH QUANG THỊNH GVC.ThS TRỊNH QUANG THỊNH
168212767 NGUYỄN ĐÌNH TOÀN T16XDDB KCBTCT CHÍNH GVC.ThS TRỊNH QUANG THỊNH GVC.ThS TRỊNH QUANG THỊNH
178212952 NGUYỄN HỮU CHÁNH T17XDD TC CHÍNH TS LÊ KHÁNH TOÀN TS LÊ KHÁNH TOÀN
152212658 LÊ ĐÌNH CHINH K15XDD TC CHÍNH TS LÊ KHÁNH TOÀN TS LÊ KHÁNH TOÀN
178212959 ĐỖ QUỐC HOÀNG T17XDD TC CHÍNH TS LÊ KHÁNH TOÀN TS LÊ KHÁNH TOÀN
168212746 TRẦN KIM HUY T16XDDB TC CHÍNH TS LÊ KHÁNH TOÀN TS LÊ KHÁNH TOÀN
178212976 PHẠM BẤC NHƠN T17XDD TC CHÍNH TS LÊ KHÁNH TOÀN TS LÊ KHÁNH TOÀN
152212746 NGUYỄN THANH TUẤN K15XDD TC CHÍNH TS LÊ KHÁNH TOÀN TS LÊ KHÁNH TOÀN
152212637 NGÔ DUY BÌNH K15XDD KCBTCT CHÍNH TS ĐẶNG KHÁNH AN ThS NGUYỄN QUỐC  LÂM
168211999 NGUYỄN VĂN  HIỂN T16XDD KCBTCT CHÍNH TS ĐẶNG KHÁNH AN ThS PHẠM QUANG NHẬT
178212967 TRƯƠNG VĂN KIỂU T17XDD KCBTCT CHÍNH TS ĐẶNG KHÁNH AN ĐẶNG HỒNG LONG
168212758 NGUYỄN QUANG T16XDDB KCBTCT CHÍNH TS ĐẶNG KHÁNH AN ĐẶNG HỒNG LONG
152212645 LÊ XUÂN TÂN K15XDD KCBTCT CHÍNH TS ĐẶNG KHÁNH AN GV PHAN THANH HẢI
178212953 PHẠM PHONG CHỨC T17XDD KCBTCT CHÍNH ThS PHẠM PHÚ ANH  HUY ThS PHẠM PHÚ ANH  HUY
168212737 NGUYỄN VĂN ĐỨC T16XDDB KCBTCT CHÍNH ThS PHẠM PHÚ ANH  HUY ThS PHẠM PHÚ ANH  HUY
178212968 PHẠM XUÂN THANH LÂM T17XDD KCBTCT CHÍNH ThS PHẠM PHÚ ANH  HUY ThS PHẠM PHÚ ANH  HUY
178212971 NGUYỄN VĂN LƯƠNG T17XDD KCBTCT CHÍNH ThS PHẠM PHÚ ANH  HUY ThS PHẠM PHÚ ANH  HUY
168212754 TRƯƠNG CÔNG MỘT T16XDDB KCBTCT CHÍNH ThS PHẠM PHÚ ANH  HUY ThS PHẠM PHÚ ANH  HUY
152210186 ĐOÀN VIẾT VƯƠNG T16XDD KCBTCT CHÍNH ThS PHẠM PHÚ ANH  HUY ThS PHẠM PHÚ ANH  HUY
178212948 LÊ ĐỨC TUẤN ANH T17XDD KCBTCT CHÍNH ThS TRẦN THANH VIỆT ThS TRẦN THANH VIỆT
178212950 PHẠM PHÚC BÌNH T17XDD KCBTCT CHÍNH ThS TRẦN THANH VIỆT ThS TRẦN THANH VIỆT
168211986 NGUYỄN CHÍ  CÔNG T16XDD KCBTCT CHÍNH ThS TRẦN THANH VIỆT ThS TRẦN THANH VIỆT
178212969 VŨ THỊ LIỄU T17XDD KCBTCT CHÍNH ThS TRẦN THANH VIỆT ThS TRẦN THANH VIỆT
132214516 PHẠM DƯƠNG PHI K15XDD KCBTCT CHÍNH ThS TRẦN THANH VIỆT ThS TRẦN THANH VIỆT
178212980 VĂN CHÂU THANH SANG T17XDD KCBTCT CHÍNH ThS TRẦN THANH VIỆT ThS TRẦN THANH VIỆT
178212951 LÊ TẤN BỐN T17XDD KCBTCT CHÍNH TS LÊ CÔNG DUY TS LÊ CÔNG DUY
178212955 HỒ VĂN DŨNG T17XDD KCBTCT CHÍNH TS LÊ CÔNG DUY TS LÊ CÔNG DUY
178212972 VÕ TẤN LƯỢNG T17XDD KCBTCT CHÍNH TS LÊ CÔNG DUY TS LÊ CÔNG DUY
168212753 PHÙNG VĂN MINH T16XDDB KCBTCT CHÍNH TS LÊ CÔNG DUY TS LÊ CÔNG DUY
152216157 NGUYỄN ĐÌNH TẤN K15XDD KCBTCT CHÍNH TS LÊ CÔNG DUY TS LÊ CÔNG DUY
152212682 HUỲNH VĂN THÀNH K15XDD KCBTCT CHÍNH TS LÊ CÔNG DUY TS LÊ CÔNG DUY
168212000 NGUYỄN NGỌC HiẾU T16XDD KCBTCT CHÍNH ThS. PHẠM VIẾT HIẾU ThS. PHẠM VIẾT HIẾU
178212961 ĐỖ TIẾN HÙNG T17XDD KCBTCT CHÍNH ThS. PHẠM VIẾT HIẾU ThS. PHẠM VIẾT HIẾU
168212750 NGUYỄN MINH LONG T16XDDB KCBTCT CHÍNH ThS. PHẠM VIẾT HIẾU ThS. PHẠM VIẾT HIẾU
152215832 HOÀNG LÊ  MINH K15XDD KCBTCT CHÍNH ThS. PHẠM VIẾT HIẾU ThS. PHẠM VIẾT HIẾU
178212977 LÊ TRUNG PHIÊN T17XDD KCBTCT CHÍNH ThS. PHẠM VIẾT HIẾU ThS. PHẠM VIẾT HIẾU
152216454 VÕ ANH QUỐC K15XDD KCBTCT CHÍNH ThS. PHẠM VIẾT HIẾU ThS. PHẠM VIẾT HIẾU
152212667 PHẠM NGỌC HIẾU K15XDD KCBTCT CHÍNH TS NGUYỄN CHIẾN THẮNG ĐẶNG HỒNG LONG
152212620 NGUYỄN VĂN HÒA K15XDD KCBTCT CHÍNH TS NGUYỄN CHIẾN THẮNG ThS NGUYỄN QUỐC  LÂM
132214463 HÀ XUÂN HÙNG K14XDD KCBTCT CHÍNH TS NGUYỄN CHIẾN THẮNG GV PHAN THANH HẢI
178212985 PHAN VĂN THỊNH T17XDD KCBTCT CHÍNH TS NGUYỄN CHIẾN THẮNG ĐẶNG HỒNG LONG
152212651 LÊ KỲ  TRUNG K15XDD KCBTCT CHÍNH TS NGUYỄN CHIẾN THẮNG ThS PHẠM QUANG NHẬT
178212995 LÊ HỒNG VƯƠNG T17XDD KCBTCT CHÍNH TS NGUYỄN CHIẾN THẮNG ĐẶNG HỒNG LONG
132210154 HỒ CÔNG BÌNH T15XDD KCBTCT CHÍNH TS NGUYỄN THẾ DƯƠNG ThS PHẠM QUANG NHẬT
142211191 NGUYỄN TẤN CHUẨN K14XDD KCBTCT CHÍNH TS NGUYỄN THẾ DƯƠNG ThS NGUYỄN QUỐC  LÂM
152212665 VÕ ĐÌNH HOÀNG K15XDD KCBTCT CHÍNH TS NGUYỄN THẾ DƯƠNG ThS PHẠM QUANG NHẬT
152215958 TRẦN ĐÌNHBẢO MINH K15XDD KCBTCT CHÍNH TS NGUYỄN THẾ DƯƠNG ThS NGUYỄN QUỐC  LÂM
152212636 PHẠM HỒNG THÁI K15XDD KCBTCT CHÍNH TS NGUYỄN THẾ DƯƠNG GV PHAN THANH HẢI
178212991 ĐẶNG VĂN  TUẤN T17XDD KCBTCT CHÍNH TS NGUYỄN THẾ DƯƠNG ThS NGUYỄN QUỐC  LÂM