Thông tin thông báo của giảng viên

Điểm thành phần Thiết kế HH Đường ô tô: CIE411B

  • Đăng bởi: duongminhchau
  • Thông báo chung
  • 22/05/2018

Sinh viên xem file đính kèm.

Các phản hồi thực hiện trước 24/5/2018

Cách thức: gửi email: Chaudmce@gmail.com;

Tiêu đề: Phản hồi điểm thành phần môn TK HH đường CIE411

Tải file đính kèm: