Thông tin thông báo của giảng viên

CIE429AC_Lịch bảo vệ ĐAMH Kết cấu nhà thép (Bổ sung)

  • Đăng bởi: phamviethieu
  • Thông báo chung
  • 27/12/2018

Thông báo bổ sung về việc bổ sung về việc Bảo vệ đồ án môn học: Kết cấu nhà thép cho khối lớp CIE429A và CIE429C, cụ thể như sau:

- Thời gian: 13h00 tập trung, 13h15 ngày hôm nay 27/12/2018 bảo vệ ĐAMH.

- Địa điểm: Phòng 113A khu A - cơ sở Hòa Khánh Nam

- Nội dung: Tất cả sinh viên khối lớp CIE429A và CIE429C cùng với các Sinh viên chưa bảo vệ (có xin phép riêng) tập trung đúng giờ tại P113A (trừ 3 bàn đầu tiên không ngồi). SV mang theo Thuyết minh và đồ án đến đúng giờ để được phổ biến thêm một số nội dung trong quá trình bảo vệ.