Thông báo

Thông báo về nộp Đồ án Tốt nghiệp Khóa D21

  • Đăng bởi: nguyenquoclam
  • Thông báo chung
  • 15/03/2018

Khoa Xây dựng thông báo đến sinh viên đang làm đồ án tốt nghiệp khóa D21.

Thời gian nộp Đồ án Tốt nghiệp: 13h30 đến 15h00 ngày 15/3/18

Địa điểm: Vp Khoa Xây dựng

Thời gian bảo vệ ĐATN: 13h00 đến 21h00 ngày 19/3/18 tại Khu E, Hòa Khánh Nam

Nhận được thông báo, yêu cầu sinh viên đi nghiêm túc.

Phân công hội đồng TN như sau:

 

DANH SÁCH SINH VIÊN BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
(Căn cứ QĐ số:…..../QĐ-ĐH DT-HĐTN, ngày …17.. tháng…3..năm 2018)
  Thời gian: 13h00-21h00 ngày 19 tháng 3 năm 2018    
HỘI ĐỒNG: 2 PHÒNG: 401 KHU E- HOÀ KHÁNH NAM
STT MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP LOẠI ĐỒ ÁN GHI CHÚ
1 171216338 Nguyễn Hồng  Thái D21XDDA    
2 1811614993 Nguyễn Viết  Hiền D21XDDB    
3 1811614989 Ngô Văn  Tây D21XDDB    
4 161215206 Phan Hồ Quốc  Tuấn D21XDDA    
5 1811615450 Trần Mậu  Châu D21XDDB    
HỘI ĐỒNG: 3 PHÒNG: 402 KHU E- HOÀ KHÁNH NAM
STT MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP LOẠI ĐỒ ÁN GHI CHÚ
1 171216365 Nguyễn Trần  Trung D21XDDA    
2 2127611084 Lê Kim Tuấn  Anh D21XDDA    
3 2127611075 Lưu Gia  Kha D21XDDA    
4 2127611072 Lê Khác  Tuyên D21XDDA    
5 171219016 Trà Văn  Thường D21XDDB    
HỘI ĐỒNG: 4 PHÒNG: 404 KHU E- HOÀ KHÁNH NAM
STT MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP LOẠI ĐỒ ÁN GHI CHÚ
1 171216256 Trần Minh  Hiếu D21XDDA    
2 161215144 Nguyễn Thị Mai  Ly D21XDDA    
3 2127611079 Võ Phan Ngọc  Kim D21XDDA    
4 171216315 Nguyễn Bá  Phước D21XDDA    
5 2127611089 Huỳnh Bảo  Huy D21XDDA    
HỘI ĐỒNG: 1 PHÒNG: 201 KHU E- HOÀ KHÁNH NAM
STT MSSV HỌ VÀ TÊN
1 2127621109 Nguyễn Văn Hiểu D21XDCA    
2 2127621099 Trương Hoàng Lai D21XDCA    
3 2127621108 Trương Văn Long D21XDCA    
4 2127621097 Lê Văn Bảy D21XDCA    
5 169222507 Đỗ Quang D16XDCB    
6 2127621101 Dương Quốc Huy D21XDCA    
7 2127621096 Võ Văn Quyền D21XDCA    
8 2127621103 Phan Hải Dương D21XDCA    
9 1811616364 Trương Lý Huỳnh D21XDCA    
10 2127611076 Lê Nhật Linh D21XDCA    
11 2127621095 Lê Tự Phú Thông D21XDCA