Thông báo

Thông báo kiểm tra tiến độ đồ án tốt nghiệp khóa K19XDD

  • Đăng bởi: nguyenquoclam
  • Thông báo chung
  • 20/04/2018

Khoa Xây dựng thông báo đến sinh viên đang thực hiện Đồ án Tốt nghiệp khóa K19XDD (tốt nghiệp đợt tháng 06/2018)

Mang đồ án để kiểm tra tiến độ thực hiện Đồ án Tốt nghiệp

Khối lượng thực hiện: đến 70% đồ án

Hồ sơ kiểm tra:

+ Thuyết minh

+ Bản vẽ (A3. hoặc A2, hoặc A1) - bao gồm các bản đang chỉnh sửa.

+ Nhật ký thông đồ án

+ Nhiệm vụ

Sinh viên mang theo tập trung theo từng nhóm theo giảng viên hướng dẫn chính; Kết quả kiểm tra được tính trong điểm đánh giá đồ án tốt nghiệp.

Thời gian kiểm tra tiến độ: 13h45 ngày thứ ba, 24/4/2018

Địa điểm: Phòng 702, số 03 Quang Trung

Nhận được thông báo này, yêu cầu sinh viên đi đúng giờ, đúng trang phục.