Thông báo

Thông báo kiểm tra tiến độ ĐATN 50% ngành XD Cầu đường

  • Đăng bởi: duongminhchau
  • Thông báo chung
  • 05/11/2017

Thời gian: 15h00 ngày thứ 3 07.11.2017
Địa điểm: Văn phòng khoa Xây dựng
Nội dung: Hồ sơ TM, Bản vẽ (đúng quy định về thể hiện bản vẽ) 50% khối lượng theo nhiệm vụ.

Chú ý: sinh viên mang theo phiếu thông qua đồ án có chữ ký xác nhận của GVHD, photo 01 bản nộp lại cho Bộ môn Kiểm tra.

Ghi chú: Kết quả kiểm tra được tính vào điểm Hướng dẫn.