Tài liệu học tập

VẬT LIỆU XÂY DỰNG - BT CHƯƠNG 5: BÊ TÔNG

 • Đăng bởi: dovuthaoquyen
 • Sinh viên
 • 16/10/2019

 1. Hãy tính lượng vật liệu cho một mẻ trộn của máy trộn bêtông có dung tích thùng trộn là 750 lit. Cấp phối chuẩn (theo khối lượng) cho 1m3 bêtông là: X : C : Đ (N/X) = 1 : 2 :4,2 (0,6), lượng dùng nước là 180 lit. Biết trên công trường cát, đá có độ ẩm là Wc = 5%, Wđ =3%, khối lượng thể tích xốp tự nhiên của ximăng, cát, đá lần lượt là 1100 kg/m3,1450 kg/m3,1550 kg/m3.

 

 1. Tính lượng vật tư cần thiết để đổ 6 dầm bêtông kích thước 200 x 400 x 3500mm ; nếu theo thiết kế kỹ thuật tỷ lệ thành phần cấp phối chuẩn theo khối lượng của bêtông là X: C : Đ : N = 1 : 1,8 : 2,7 : 0,5 ; hỗn hợp bêtông sau khi đầm chặt có khối lượng thể tích là 2400 kg/m3. Cho biết tại hiện trường độ ẩm của cát và đá lần lượt là Wc = 3%, Wđ = 1%.

 

 1. Tính lượng vật tư cần thiết để đổ 6 dầm bêtông kích thước 200 x 400 x 3500mm ; nếu theo thiết kế kỹ thuật tỷ lệ thành phần cấp phối chuẩn (theo khối lượng) của bêtông là X: C : Đ : N = 1 : 1,8 : 2,7 : 0,5 ;khối lượng đá khô cho 1m3 bê tông là 1080kg. Cho biết tại hiện trường độ ẩm của cát và đá lần lượt là Wc = 3%, Wđ = 1%.

 

 1. Hãy tính lượng vật liệu cho một mẻ trộn của máy trộn bêtông có dung tích thùng trộn là 750 lit. Cấp phối chuẩn theo khối lượng cho 1m3 bêtông là: X : C : Đ (N/X) = 1 : 2 :4,2 (0,6), lượng dùng đá ẩm của 1m3 bê tông là 1297,8 kg. Biết trên công trường cát, đá có độ ẩm là Wc = 5%, Wđ =3%, khối lượng thể tích xốp tự nhiên của ximăng, cát, đá lần lượt là 1100 kg/m3,1450 kg/m3,1550 kg/m3.

 

 1. Tính lượng vật tư cần thiết để đổ 6 trụ bêtông có đường kính 35cm, chiều cao 3,5m; nếu theo thiết kế kỹ thuật tỷ lệ thành phần cấp phối chuẩn theo khối lượng của bêtông là X: C : Đ : N = 1 : 1,8 : 2,7 : 0,5 ;khối lượng cát ẩm cho 1m3 bê tong là 741,6kg. Cho biết tại hiện trường độ ẩm của cát và đá lần lượt là Wc = 3%, Wđ = 1%.

5.23. Cho tỷ lệ cấp phối chuẩn 1:0,5:2:3,5 với X = 350kg. Khối lượng thể tích xốp của XM, cát, đá ở trạng thái khô là 1100 kg/m3, 1400 kg/m3, 1420 kg/m3. Độ ẩm cát, đá lần lượt là 2%, 1%.

 1. Biểu thị cấp phối chuẩn theo tỷ lệ thể tích.
 2. Tính lượng vật liệu cho mẻ trộn bằng máy dung tích 750 lit. Với một mẻ trộn bằng máy có dung tích 750 lit này thì đúc được bao nhiêu dầm có kích thước 0,2x0,2x3m biết hệ số đầm chặt là 0,9.
 3. Tính lượng vật liệu cho một mẻ trộn thủ công với 1 bao xi măng.

Xct = Xc = 350kg

Cct = Cc (1+Wc%)=700(1+0,02)= 714

Đct = 1225.(1+0,01) = 1237,25

Nct = Nc -(Cc.Wc + Đc.Wđ)=175 - (700.0,02+1225.0,01) = 148,75

Hệ số bêta

 

5.24. Cấp phối công tác cho 1m3 bêtông như sau:

      X=350kg         ;C=714kg        ;Đ=1060,5kg   ;N=150,5kg

Biết trên công trường cát, đá có độ ẩm là Wc = 2%, Wđ  = 1% và khối lượng thể tích xốp tự nhiên của ximăng, cát, đá, nước lần lượt là 1100 kg/m3,1350 kg/m3,1400 kg/m3, 1000kg/m3.

 1. a. Biểu thị cấp phối chuẩn bằng tỷ lệ thể tích.
 2. b. Tính lượng vật liệu cho một mẻ trộn thí nghiệm đúc 1 tổ mẫu kiểm tra Mac bêtông. Biết dùng đá dăm 2x4 và hệ số rơi vãi là 1,2.

            Giả sử sau khi đúc và bảo dưỡng theo điều kiện tiêu chuẩn trong 28 ngày, đem tổ mẫu đó đi nén được các lực phá hoại như sau: P1 = 300kN, P2=330kN, P3=310kN. H

ỏi bêtông đó đạt được Mac tối đa bao nhiêu ?

 1. c. - Hãy tính lượng vật liệu cho một mẻ trộn của máy trộn bêtông có dung tích thùng trộn là 750 lit.

- Tính liều lượng vật liệu cho mẻ trộn thủ công với 1 bao ximăng

 1. Muốn đúc 10 dầm kích thước 0,2x0,2x5m thì phải trộn bao nhiêu mẻ dùng thùng trộn dung tích 750 lít như trên ? Biết hệ số đầm chặt là 0.9

(Cho công thức: Khối lượng thể tích khô = khối lượng thể tích tự nhiên/(1+0,01W) )