Tài liệu học tập

GLY291A1-Hình trụ lỗ khoan địa chất công trình

  • Đăng bởi: luongtanluc
  • Sinh viên
  • 19/11/2018

- Sinh viên tham khảo đê hoàn thiện báo cáo thực tập địa chất công trình: Biểu mẫu Hình trụ lỗ khoan và Viết báo cáo (phần xử lý số liệu thí nghiệm hiện trường - Xem Giáo trình nội bộ).