Tài liệu học tập

ENG330A_Anh Văn Chuyên Ngành Xây dựng_Slide phần 2

  • Đăng bởi: duongminhchau
  • Sinh viên
  • 09/09/2020

ENG330A_Anh Văn Chuyên Ngành Xây dựng_Slide phần 2

Mẫu file bài tập và lưu ý khi gửi file bài tập.

Bài tập chuẩn bị từ vựng: Các từ có trong bài học (được in đậm); thực hiện theo mẫu đính kèm.

Sinh viên phải nộp bản viết tay khi trường thông báo học tập trung trở lại.

Trong thời gian học trực tuyến, sinh viên gửi ảnh chụp cho giảng viên TRƯỚC GIỜ HỌC!

Lưu ý khi gửi email:

1. Tiêu đề thư: Bài tập ENG330A2020_ngày 00/00/00

2. Nội sung:

Họ và tên sinh viên: Nguyễn Văn Z ; Mssv (đầy đủ); 123456789

Nội dung bài học: Ví dụ: Unit 2.1

Về nội dung:

Làm ít, đầy đủ tốt hơn làm copy nhiều.

Tuyệt đối không sử dụng các công cụ hỗ trợ dịch trên máy tính và điện thoại (TỪ CHUYÊN NGÀNH KHÔNG ĐÚNG).

NỘI DUNG CHÉP VÀO BÀI TẬP SINH VIÊN PHẢI ĐỌC VÀ HIỂU ĐƯỢC!

KHÔNG CHÉP BÀI LẪN NHAU, người chép và cho chép bài đều bị xử lý như nhau: lần 1: Điểm bài tập cuối cùng (tính điểm tích lũy) -5; lần 2 trở đi: Điểm bài tập =0).