Tài liệu học tập

CÂU HỎI CHƯƠNG 2 VẬT LIỆU XÂY DỰNG

  • Đăng bởi: dovuthaoquyen
  • Sinh viên
  • 16/10/2020

CHƯƠNG 2

2.1. Phân biệt hai khái niệm đá thiên nhiên và vật liệu đá thiên nhiên ? Vật liệu đá thiên nhiên theo hình dạng có những loại nào ?

2.2. Phân loại đá thiên nhiên theo nguồn gốc có mấy loại ? Phân loại vật liệu đá thiên nhiên dựa theo những tiêu chí nào ?

2.3. Phân loại vật liệu đá thiên nhiên theo tiêu chí hình dạng như thế nào ? Phân biệt đá dăm và cấp phối đá dăm ?

2.4. Mác của đá được xác định dựa vào tính chất nào, ví dụ ?

2.5. Nêu ưu, nhược điểm của vật liệu đá thiên nhiên, cho ví dụ làm sáng tỏ ?

2.6. Phạm vi sử dụng của vật liệu đá thiên nhiên ? Vì sao muốn khảo sát tính chất vật liệu đá thiên nhiên thì có thể khảo sát tính chất của đá gốc ?

2.7. Trong các loại đá macma, trầm tích, biến chất thì loại nào được sử dụng nhiều nhất ở Việt Nam, vì sao ?

2.8. Thống kê khối lượng thể tích của các loại đá dùng trong xây dựng từ lớn đến bé ? Nêu đặc điểm của đá macma xâm nhập và mac ma phun trào ?

2.9. Thống kê cường độ của các loại đá dùng trong xây dựng từ lớn đến bé ? Đá mac ma phun trào xa mặt đất thường được dùng để làm gì ?

2.10. Tìm các tên gọi khác của đá granit, đá hoa ? Trong các loại đá dùng cho xây dựng như giáo trình đã liệt kê, những loại nào thường sử dụng phổ biến ở Việt Nam và sử dụng như thế nào ?

2.11. Lập bảng phân biệt granit và đá bazan về nguồn gốc, thành phần khoáng, cấu trúc, đặc điểm, tính chất, ứng dụng ? Có gì đặc biệt trong đặc điểm của đá bazan so với đặc điểm chung của loại đá macma phun trào ?

2.12. So sánh (nêu điểm giống, khác) sa thạch và đá quắczit về nguồn gốc, thành phần khoáng, cấu trúc, đặc điểm, tính chất, ứng dụng ?

2.13. So sánh (nêu điểm giống, khác) đá vôi và đá hoa về nguồn gốc, thành phần khoáng, cấu trúc, đặc điểm, tính chất, ứng dụng ?

2.14. So sánh đặc điểm của đá macma và đá biến chất từ đá mac ma ?

2.15. So sánh đặc điểm của đá trầm tích và đá biến chất từ đá trầm tích ?