Tài liệu học tập

BẢNG TRA MÁC THÉP - THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU XD

  • Đăng bởi: dovuthaoquyen
  • Sinh viên
  • 27/06/2020

Bảng 4.3. Độ bền kéo của thép tròn trơn theo TCVN 1651 – 1 – 2008

Mac thép

Giá trị quy định của giới hạn chảy trên ReH (MPa)

Giá trị quy định của giới hạn bền kéo Rm (MPa)

Tính chất dẻo

Giá trị quy định của Rm/ReH

Giá trị quy định của độ giãn dài (%)

Nhỏ nhất

Nhỏ nhất

Nhỏ nhất

Độ giãn tương đối sau khi đứt A5 nhỏ nhất

Độ giãn dài tổng ứng với lực lớn nhất Agt nhỏ nhất

CB240 – T

240

380

 

1,46

20

 

2

CB300 – T

300

440

16

Bảng 4.4. Độ bền kéo của thép vằn (TCVN 1651 – 2 – 2008)

Mac thép

Giá trị quy định của giới hạn chảy trên ReH (MPa)

Giá trị quy định của giới hạn bền kéo Rm (MPa)

Tính chất dẻo

Giá trị quy định của độ giãn dài (%)

Nhỏ nhất

Nhỏ nhất

Độ giãn tương đối sau khi đứt A5 nhỏ nhất

Độ giãn dài tổng ứng với lực lớn nhất Agt nhỏ nhất

CB300 – V

300

450

19

8

CB400 – V

400

570

14

8

CB500 – V

500

650

14

8